X

Brak prawa do decydowania o własnym ciele to przemoc władzy.

Państwo nie może tworzyć prawa w oparciu o osobiste przekonania moralne. Przemoc jest tam, gdzie ktoś daje sobie przyzwolenie na podjęcie decyzji za nas. Nasze ciała są nasze.

Aborcja to zabieg medyczny podobny do innych zabiegów medycznych. Może być dla kogoś trudny, traumatyczny, inna osoba poczuje ulgę, a jeszcze ktoś inny nie poczuje nic. Państwo nie może nas pozbawiać prawa wyboru, rządzący nie mogą ingerować w nasze ciała. Każda osoba z macicą wie najlepiej, co jest dla niej dobre i co czuje. 

W celu rozjaśnienia obecnej sytuacji prawnej związanej z aborcją, prezentujemy komentarz prawniczki:

Wyroki Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne. Nie można ich nigdzie zaskarżyć. Wyroki TK mają moc powszechnie obowiązującą. Dotyczą wszystkich obywateli i organów władzy publicznej. 

Wniosek posłów skierowany do Trybunału dotyczył fragmentu ustawy z 1993 r. dopuszczającą przesłankę :„przerwanie ciąży może być dokonane wyłącznie przez lekarza, w przypadku gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu”  Przerwanie ciąży jest dopuszczalne [w takim przypadku – red.] do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej”. 

Z chwilą opublikowania w Monitorze Polskim wyroku TK, w którym uznano za niezgodną z ustawą zasadniczą jedną z trzech przesłanek, które zezwalały na legalną aborcję. Nie będzie możliwości dokonania legalnej aborcji ze względu na wady genetyczne płodu. Wciąż legalne pozostaje usunięcie ciąży z powodu zagrożenia życia kobiety oraz ciąży, która jest skutkiem gwałtu. 

Do tej chwili wyrok nie został opublikowany! Przepis pozostaje bez zmian. 

Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w 1997 roku. Wtedy Trybunał również podejmował tematykę aborcji. W ustawie uwzględniona była czwarta przesłanka legalnego usunięcia ciąży – ciężkie warunki życiowe lub trudna sytuacja osobista kobiety. Przepis został wykreślony po wyroku TK z 27 maja 1997 r. Przesłanki utraciły moc. 

#stoimypostroniekobiet