X

Misja, wizja, cele

Soroptimist International (SI) to ogólnoświatowa organizacja wolontariacka dla kobiet, które pracują na rzecz pokoju, a w szczególności skupiają się na poprawie życia kobiet i dziewcząt, w społecznościach lokalnych i na całym świecie. SI kierują się misją poprawy jakości życia poprzez edukację, stwarzanie możliwości rozwoju, równouprawnienie płci. Soroptymistki opracowują, finansują i wdrażają projekty, które zapewniają kobietom wzmocnienie ich pozycji ekonomicznej poprzez zdobycie wykształcenia i umiejętności praktycznych, niezbędnych do wejścia na rynek pracy i uzyskania niezależności ekonomicznej. Członkinie SI angażują się w działania na rzecz rozwoju praw człowieka i równouprawnienie płci na poziomach lokalnych, krajowych i międzynarodowych poprzez aktywny udział w procesach decyzyjnych na wszystkich sferach społeczeństwa. Pracują nad projektami oddolnymi, które pomagają kobietom i dziewczętom rozwijać ich indywidualny i zbiorowy potencjał, osiągać cele i mieć równy głos w społecznościach na całym świecie.

WIZJA

Kobiety i dziewczęta rozwijając swój indywidulany i zbiorowy potencjał osiągają równy głos w tworzeniu silnych, pokojowych społeczności na całym świecie.

MISJA

Soroptymistki zmieniają życie oraz status kobiet i dziewcząt poprzez edukację, wzmacnianie ich pozycji i stwarzania możliwości rozwoju.

CELE

  • wyrównanie statusu kobiet i mężczyzn,
  • stosowanie wysokich standardów etycznych,
  • respektowanie praw człowieka dla wszystkich,
  • upowszechnianie idei równości, rozwoju i pokoju w codziennych działaniach,
  • budowanie międzynarodowego porozumienia, dobrej woli i pokoju.