X

Debata „Temida pod Lupą – kobiety pokrzywdzone w wyniku przemocy domowej w sądach rodzinnych”

3 grudnia w Senacie RP odbyła się debata „Temida pod Lupą – kobiety pokrzywdzone w wyniku przemocy domowej w sądach rodzinnych” . W debacie wziął udział Marszałek Senatu Pan Tomasz Grodzki oraz wiele senatorek i posłanek, w tym głos zabrały Panie
Gabriela Morawska-Stanecka, Magdalena Kochan, Wanda Nowicka, Anita Kucharska – Dziedzic.

W debacie zwrócono uwagę na niewystarczające wdrożenie do polskiego prawa tzw. konwencji stambulskiej i dyrektywy 2012/29/ UE, które ustanawiają minimalne normy w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz konieczności przyjęcia rozwiązań, które zapewniają pokrzywdzonym kobietom skuteczną ochronę przed przemocą. W Polsce praktykuje się nadal mediacje pomiędzy sprawcą a ofiarą przemocy. Mediacja powinna być możliwa jedynie w przypadku równoprawnych podmiotów, co nie ma z pewnością miejsca w przypadku uczestników przemocy domowej i co stoi w sprzeczności z konwencją stambulską. Policja nie posiada nadal uprawnień do wydania nakazu opuszczenia domu i zakazu zbliżania się do ofiary.

Brakuje specjalistycznych placówek zapewniających opiekę ofiarom przemocy i kompleksowych procedur szacowania ryzyka, które umożliwiłyby skuteczniejszą ochronę kobiet przed następnymi atakami sprawcy, w tym tzw. recywidystami, posiadającymi już wyroki w zawieszeniu.

Również sama definicja zgwałcenia przyjęta w kodeksie karnym odbiega od zapisów przyjętych w konwencji, która za gwałt uznaje zachowania, na które druga strona nie wyraża zgody, bez konieczności dowodzenia, że stosowana była przemoc, groźba lub podstęp. Pomimo postępu w niektórych obszarach i znacznego zwiększenia świadomości kobiet, nadal należy edukować Polaków, że przemoc ma płeć, a przemoc wobec kobiet stanowi naruszenie praw człowieka.