X

Deklaracja Pekińska

W dniach 4-15 września 1995 roku odbyła się w Pekinie IV Światowa Konferencja w sprawie Kobiet, w której uczestniczyło 189 rządów oraz ponad 5 tys. przedstawicielek i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Konferencja zakończyła się przyjęciem dokumentów końcowych: Deklaracji Pekińskiej oraz  Platformy Działania – Cele Strategiczne – dokumentu określającego główne problemy w kwestii nierówności między płciami. Deklaracja Pekińska ma w historii działań na rzecz poprawy sytuacji kobiet charakter przełomowy. Po raz pierwszy podjęto problem nierówności między płciami w kontekście praw człowieka.

Celem IV Konferencji było określenie strategii działania na rzecz równości kobiet i mężczyzn oraz zwiększenia udziału kobiet w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym. W dokumencie podkreślono potrzebę integralnego podejścia do pokoju i bezpieczeństwa, jak również dostępu kobiet na równi z mężczyznami do struktur władzy oraz udziału kobiet w procesach decyzyjnych, a także konieczność zaangażowania kobiet w wysiłki na rzecz zapobiegania i rozwiązywania konfliktów zbrojnych jako elementu niezbędnego dla utrzymania pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego (Agenda Kobiety, Pokój i Bezpieczeństwo). 

Przyjęty dokument Platforma Działania określał dwanaście obszarów o podstawowym znaczeniu dla walki z dyskryminacją kobiet oraz działania, które powinny podjąć rządy, instytucje międzynarodowe, organizacje pozarządowe i sektor prywatny. Wśród 12 obszarów, które mają kluczowe znaczenie dla walki z dyskryminacją kobiet, w dokumencie tym wskazano m.in. na problem ubóstwa, nierównomiernego dostępu do edukacji, przemocy wobec kobiet, ale także zobowiązano się do podjęcia inicjatyw wrażliwych na kulturową tożsamość płci (gender) i dotyczących przeciwdziałania chorobom przenoszonym drogą płciową, problemów zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego.

Jednocześnie wzywa się wszystkie rządy do tworzenia narodowych programów działania dla upowszechnienia równego traktowania kobiet i mężczyzn przez prawo, na rynku pracy, w rodzinie, w życiu politycznym i społecznym.

Konferencja Pekińska podjęła problem nierówności między płciami w kontekście praw człowieka. Zaleciła „gender mainstreaming” jako sposób wyrównywania nierówności między płciami.

http://www.unic.un.org.pl/rownouprawnienie/deklaracja_pekinska.php