X

Eurodeputowani oceniają: 25 lat po przyjęciu Deklaracji Pekińskiej

Europosłowie, którzy ocenili aktualny stan działań w zakresie walki z nierównością płci oraz wskazali na istotne wyzwania w zakresie praw kobiet, w podjętej przez Parlament Europejski rezolucji uznali, że żadne państwo członkowskie Unii Europejskiej nie osiągnęło określonych w niej celów. Wyrażono zaniepokojenie związane z obecną pandemią, że postęp wyrównujący nierówności płci może zostać zagrożony, a postępowe tendencje odwrócone, co przede wszystkim zagraża kobietom i dziewczynkom zagrożonym ubóstwem.

W celu zapobieganiu przemocy wobec kobiet został ponownie wystosowany apel o ratyfikację konwencji stambulskiej. Europosłowie wezwali Komisję do przedstawienia dyrektywy UE w celu zapobiegania wszelkim formom przemocy ze względu na płeć oraz ich zwalczania.

Eurodeputowani, wskazując na wzrost przemocy domowej podczas pandemii COVID-19, zaapelowali do zapewnienie ofiarom ochrony stosując telefony zaufania, bezpieczne zakwaterowanie i usługi zdrowotne.

W rezolucji uznano, że należy podjąć szczególne środki, aby wyeliminować mowę nienawiści i przemoc w sieci, które w nieproporcjonalny sposób dotykają kobiet i dziewcząt.

Parlament ponowił apel do państw członkowskich UE o odblokowanie dyrektywy w sprawie obecności kobiet w zarządach i nalega na osiągnięcie celów UE, planów działania, harmonogramów i tymczasowych środków specjalnych, aby osiągnąć zrównoważoną reprezentację na wszystkich stanowiskach wykonawczych, ustawodawczych i administracyjnych.

Zauważono, że przyjęcie prawodawstwa UE w celu zwiększenia przejrzystości wynagrodzeń pomogłoby zlikwidować różnice między płciami.

Zaniepokojenie Eurodeputowanych wywołały nowe tendencje dotyczące dostępu do usług zdrowotnych w niektórych krajach UE – w szczególności zmiany w zakresie prawa aborcyjnego w Polsce. Dostęp do planowania rodziny, usług zdrowotnych dla matek oraz bezpiecznej i legalnej aborcji to kluczowe elementy gwarantujące prawa kobiet i ratujące życie. Wezwano również do powszechnego poszanowania i dostępu do usług w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw uzgodnionych w deklaracji pekińskiej.