X

MALUJEMY ŚWIAT NA POMARAŃCZOWO!

Kampania „Orange the World – przeciwko przemocy wobec kobiet”Organizacja Soroptimist Intenrational promuje kampanię „Orange the World – przeciwko przemocy wobec kobiet” odbywa się pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka). Wybór tych dat to symboliczne podkreślenie faktu, że prawa kobiet są prawami człowieka. Jest to największa na świecie kampania poświęcona tematowi przemocy wobec kobiet.


“Wszystkie kobiety i dziewczęta mają prawo do życia bez przemocy. Niestety nie jest to rzeczywistość. Jedna na trzy kobiety doświadczyła przemocy fizycznej lub seksualnej – 22% z rąk partnera. Ponad połowa wszystkich kobiet była nękana seksualnie, 20% młodych kobiet zgłasza molestowanie seksualne w Internecie”, Dunja Mijatović, Komisarz Praw Człowieka Rady Europy. Oprócz danych dostarczonych przez Agencję Praw Podstawowych UE, ONZ szacuje, że 70% ofiar przemocy w rodzinie stanowią kobiety. Przemoc wobec kobiet stanowi jedną z najbardziej drastycznych form dyskryminacji ze względu na płeć. Jest to problem powszechny – według badań FRA co piąta kobieta w Polsce jest ofiarą przemocy, jednak biorąc pod uwagę metodologię badań, liczba ta może być niedoszacowana. Kobiety stanowią 90% dorosłych ofiar przemocy w rodzinie, ale nie otrzymują kompleksowej pomocy – ich zeznania bywają podważane, a otoczenie często usprawiedliwia sprawcę. Poprzez to hasło oddajemy kobietom wiarygodność i przypominamy, że wina za przemoc zawsze leży po stronie sprawcy, nigdy zaś ofiary (na podstawie informacji Rzecznika Praw Obywatelskich).

33 z 47 państw Unii Europejskiej ratyfikowało Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, ale jej wdrażanie w poszczególnych krajach jest wciąż niewystarczające.Wg. niezależnego organu eksperckiego GREVIO, który badał stopień wdrażania Konwencji Stambulskiej w 6 krajach, wyzwania związane z wdrażaniem to: połączenie zapobiegania przemocy z innymi środkami służącymi promowaniu równości płci; trwałość finansowania usług dla ofiar przemocy i organizacji pozarządowych świadczących takie usługi; równa dostępność usług dla wszystkich kobiet, które doświadczyły przemocy; efektywne wykorzystanie pełnego zakresu procedur dot. zapobiegania i ochrony przed przemocą; niski poziom zgłaszania przemocy; oraz gromadzenie danych na temat współczynników skazania za przestępstwa w odniesieniu do wszystkich rodzajów przemocy.
Wszystkie kluby Soroptimist Intnernational w Polsce podobanie jak na całym świecie włączyły się w kampanię „Orange the World”. W ramach tej akcji organizowane są konferencje, performance, podświetlane na pomarańczowo budynki w miastach, trwa kampania w mediach społecznościowych. Symbolem włączenia się w kampanię jest pomarańczowy kwiat lub inny pomarańczowy element garderoby.