X

Równość płci jako podstawa zrównoważonego rozwoju

Każdego roku państwa członkowskie ONZ, organizacje społeczeństwa obywatelskiego (CSO), w tym Soroptimist International, i inne zainteresowane strony spotykają się na Forum Politycznym Wysokiego Szczebla ONZ (HLPF), aby dokonać przeglądu postępów w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju. Forum Polityczne Wysokiego Szczebla daje państwom i organizacjom możliwość dzielenia się tym, co robią, aby zrealizować ambicje Celów Zrównoważonego Rozwoju, stojące przed nimi wyzwania oraz nowe innowacyjne pomysły na przyspieszenie działań.

Tegoroczny temat HLPF to: „Zrównoważone i odporne ożywienie po pandemii COVID-19, które promuje wymiar gospodarczy, społeczny i środowiskowy zrównoważonego rozwoju: budowanie integracyjnej i skutecznej ścieżki do osiągnięcia Agendy 2030 w kontekście dekady działania i realizacja na rzecz zrównoważonego rozwoju”.

Równość płci jest podstawą Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) – nie tylko SDG5 skupia się na równości płci, wszystkie państwa zgodziły się, że żaden z celów nie zostanie osiągnięty bez równości płci. Oznacza to, że HLPF jest dla Soroptimist International kluczową okazją do dzielenia się swoją wiedzą fachową i próbowania wpływania na przyszłe działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

SI, jako członek Głównej Grupy Kobiet, współpracuje z innymi członkami w celu wniesienia wkładu w opracowanie Deklaracji Ministerialnej, dokumentu końcowego, który zostanie przyjęty przez HLPF, a także w dyskusje na temat procesu przeglądu HLPF.

Soroptimist International z przyjemnością ogłasza opublikowanie raportu Forum Politycznego Wysokiego Szczebla 2021 pt. „Konfrontacja z nierównościami: Osiąganie celów zrównoważonego rozwoju podczas pandemii COVID-19”. W tym roku raport koncentruje się na tym, jak w zrównoważony sposób reagować i wychodzić z pandemii COVID-19, jednocześnie zajmując się nierównościami, które tworzą fundamentalne bariery w realizacji zrównoważonego rozwoju. Co najważniejsze, pandemia COVID-19 spowodowała regres osiągnięć w zakresie równości płci; niniejszy raport zawiera wskazówki, jak rozwiązać ten poważny problem opisany przez Sekretarza Generalnego ONZ Antonio Guterresa jako „pandemia cienia”.

Niniejszy raport jest cennym źródłem polityki globalnej, które podziela poglądy naszej organizacji na temat tego, jak osiągnąć równość płci.

Niezbędne usługi muszą być w pełni finansowane, a poziomy ochrony socjalnej muszą zostać stworzone, ponieważ oba są wymagane do osiągnięcia równości płci.

https://www.soroptimistinternational.org/flipbooks/HLPF_Report_2021/?page=1