X

Walne Zebranie Unii Klubów Polskich

4 czerwca odbyło się w Katowicach Walne Zebranie Unii Klubów Polskich. Prezydentka UKP Karina Mostowik przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu UKP za okres od 7.06.2022 r. do 4.06.2022 r. , a Skarbnik Krystyna Domagała przedstawia sprawozdanie finansowe . Zebrane delegatki po wysłuchaniu sprawozdań i rekomendacji Komisji Rewizyjnej udzieliły Zarządowi absolutorium.

Kolejnym ważnym punktem programu był wybór członków zarządu na kadencję 2023-2024. W tajnym głosowaniu poprzez aklamację na prezydentkę UKP w kadencji 2023-2024r. wybrano Katarzynę Piszczako-Pałasz. Wybrano również Bogumiłę Zdzitowiecki jako pierwszą wiceprezydentkę, Ewę Pawłowską jako drugą wiceprezydentkę, Krystynę Domagałę jako skarbnika i Karolinę Łągwę jako sekretarza zarządu. Zatwierdzono proponowane kandydatki do Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozwoju, Komisji Statutowo Regulaminowej oraz Komisji Stypendialnej I Action Fund.

Z uwagi na zmianę okresu obrachunkowego podjęto uchwałę przedłużającą kadencję obecnej prezydentki do końca grudnia 2022.

Więcej informacji na http://soroptimist.org.pl/